1397/04/27
برقراری مجدد دسترسی به پایگاههای اطلاعاتی ovid و nejm
برقراری مجدد دسترسی به پایگاههای اطلاعاتی ovid و nejm
برقراری مجدد دسترسی به پایگاههای اطلاعاتی ovid و nejm
1397/04/05
لیست کتب خریداری شده از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در سال 97
لیست کتب خریداری شده از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در سال 97
1397/01/21
برگزاری کارگاه آموزش نرم افزارهای مدیریت منابع (References) برای اعضای محترم هیئت علمی
برگزاری کارگاه آموزش نرم افزارهای مدیریت منابع (References) برای اعضای محترم هیئت علمی
1397/01/21
برگزاری کارگاه آموزش جستجوی منابع الکترونیک برای اعضای محترم هیئت علمی
برگزاری کارگاه آموزش جستجوی منابع الکترونیک برای اعضای محترم هیئت علمی
1396/12/23
دسترسی به ویرایش هفتم (2019) اطلس آناتومی Netter
دسترسی به ویرایش هفتم (2019) اطلس آناتومی Netter
1396/12/23
دسترسی به ویرایش نهم کتاب برانوالد قلب
دسترسی به ویرایش نهم کتاب برانوالد قلب
1396/12/12
برقراری دسترسی به مجموعه Dentistry & Oral پایگاه اطلاعاتی Ebsco
برقراری دسترسی به مجموعه Dentistry & Oral پایگاه اطلاعاتی Ebsco